CZ   SK
Klub Olymptoy Všetko o nákupe Rychloobjednavka Kontakty
Registrovať
Navigácia: Olymptoy / Nakupování / Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky www.olymptoy.sk

Úvodné ustanovenie

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) platia pre nákup v internetovom obchode www.olymptoy.sk, ďalej len obchod.
Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva predávajúceho a kupujúceho.

Predávajúci

Predávajúcim je spoločnosť OLYMPTOY - SK s.r.o., IČO: 36 410 276 , so sídlom Bagarova 1545, 010 01 Žilina. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v sekcii "Kontakty".

Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľ:

• Je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
• Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.
• Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zák. č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa, obidva v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľ:

• Je osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti),
• Osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri),
• Osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (sem patrí napr. Slobodné povolania ako advokácie a pod.), a
• Osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.
Individuálna kúpna zmluva predávajúceho s kupujúcim je nadradená obchodným podmienkam.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.
Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva skutočne vzniká v momente odoslania objednávky a prijatím objednávky predávajúcim!
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých formulárov predpísaných údajov a náležitostí.
Miestom doručenia tovaru je adresa doručenia uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a zaplatení.
Vyplnením registračného formulára alebo objednávky v rámci internetového obchodu www.olymptoy.sk kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky e-shopu, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov.
Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom.
Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v českom jazyku.
Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného plnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, a sú závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).
Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 84/2014 Zb., O ochrane osobných údajov, v platnom znení.
Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.
Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany zákazníka

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, a to bez udania dôvodu. Tento tovar môže vrátiť s podmienkou nepoškodenia, bez známok používania, v pôvodnom obale. Po obdržaní tovaru je zákazníkovi vrátená cena za tovar. Nevracajú sa náklady na prepravu a balenie.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy v týchto prípadoch:

tovar nie je skladom alebo je vypredaný (zákazník je okamžite informovaný)
v prípade, že nie sú vyplnené dostatočne údaje pre doručenie tovaru (registračný formulár)
v prípadoch opakovaného nevyzdvihnutia zásielok

Reklamácia

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s Reklamačným poriadkom internetového obchodu www.olymptoy.sk a právnym poriadkom platným v SR.
Reklamačný poriadok (dole) internetového obchodu www.olymptoy.sk je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok.

Reklamačný poriadok

Reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu www.olymptoy.sk a v súlade s ustanovením zákona č. 40/1964 Zb, Občiansky zákonník, vrátane rozporu s kúpnou zmluvou podľa § 13 zákona 634/1992 Zb.
V prípade doručenia objednaného tovaru prostredníctvom niektorého zo zmluvných prepravcov, je kupujúcemu doporučené tovar skontrolovať, či tovar nevykazuje vady spôsobené prepravou. Ak áno, je kupujúcemu doporučené tovar neprevziať a spísať s dopravcom zápis o škode.
Pri dodaní tovaru jeho doručením na zadanú adresu kupujúci prekontroluje dodaný tovar ihneď po jeho prevzatí od osoby vykonávajúcej doručenie a zjavné vady tovaru reklamuje u predávajúceho ihneď. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
Dĺžka záručnej doby je stanovená v súlade s občianskym zákonníkom na dobu 24 mesiacov, ak nebola stanovená inak.
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
Ak vznikne na dodanom tovare reklamovateľná vada, kupujúci oznámi zistené závady písomne na adresu: OLYMPTOY-SK, s.r.o., Bagarova 1545/30, 010 01 Žilina. Pre rýchlejšiu komunikáciu je možné odoslať túto správu na e-mail: info@olymptoy.sk.
Po prijatí správy bude kupujúci informovaný o spôsobe vybavenia reklamácie.
V prípade uznania reklamácie bude opravený alebo nový tovar zaslaný späť na náklady predávajúceho. Tovar nie je možné na reklamáciu zasielať na dobierku – tovar nebude prijatý.
Rozsah záruky - predávajúci nezodpovedá za vzniknuté vady neodbornou manipuláciou, nedodržaním návodu na používanie a obsluhu a mechanickým poškodením.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky. V situáciách, ktoré neupravujú tieto obchodné podmienky, sa vzťah kupujúceho a predávajúceho riadi platnými právnymi úpravami, predovšetkým Obchodným a Občianskym zákonníkom SR.

Ostatné

Platnosť všetkých akčných ponúk je do vypredania zásob.

Platební karty Facebook
Prevádzkované na systéme MajorShop