CZ   SK
Klub Olymptoy Všetko o nákupe Rychloobjednavka Kontakty
Registrovať
Navigácia: Olymptoy / Nakupování / Reklamácie

Reklamácie

Kupujúcemu je odporúčané pred potvrdením prevzatia tovaru od vybraného prepravcu skontrolovať, či zásielka nenesie známky poškodenia spôsobeného pri preprave. Ak áno, odporúčame ďalej zásielku skontrolovať, či naozaj došlo k poškodeniu tovaru v zásielke. O prípadnom poškodení tovaru počas prepravy odporúčame kupujúcemu bezodkladne informovať ako prepravcu, tak predávajúceho, najneskôr však do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru.

Pre úspešné vybavenie reklamácie platia nasledujúce podmienky:

Ak je nutné tovar reklamovať, prosíme, zistené chyby oznámte čo najskôr predávajúcemu e-mailom na adresu info@olymptoy.sk, prípadne telefonicky alebo písomne na adresu uvedenú nižšie spoločne so základnými údajmi:

  • aký tovar reklamujete
  • dôvod reklamácie
  • termín nákupu

Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym použitím výrobku, nesprávnou manipuláciou a skladovaním.

Tovar, ktorý reklamujete, je nutné vrátiť vrátane dokladu o jeho zakúpení. V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, či vrátená peňažná čiastka. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného.

Ak vznikne škoda pri preprave tovaru, zodpovedá za vzniknutú škodu dopravcu. Záručná doba poskytovaná pri predaji tovaru je všeobecne 24 mesiacov odo dňa nákupu, pokiaľ nie je uvedené inak.

Reklamačný poriadok

Reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu www.olymptoy.sk a v súlade s ustanovením zákona č. 40/1964 Zb, Občiansky zákonník, vrátane rozporu s kúpnou zmluvou podľa § 13 zákona 634/1992 Zb.
V prípade doručenia objednaného tovaru prostredníctvom niektorého zo zmluvných prepravcov, je kupujúcemu doporučené tovaru skontrolovať, či tovar nevykazuje vady spôsobené prepravou. Ak áno, je kupujúcemu doporučené tovar neprevziať a spísať s dopravcom zápis o škode.
Pri dodaní tovaru jeho doručením na zadanú adresu kupujúci prekontroluje dodaný tovar ihneď po jeho prevzatí od osoby vykonávajúcej doručenie a zjavné vady tovaru reklamuje u predávajúceho ihneď. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
Dĺžka záručnej doby je stanovená v súlade s občianskym zákonníkom na dobu 24 mesiacov, ak nebola stanovená inak.
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
Ak vznikne na dodanom tovare reklamovateľná vada, kupujúci oznámi zistené závady písomne na adresu: OLYMPTOY – SK, s.r.o, Bagarova 1545/30, 010 01 Žilina. Pre rýchlejšiu komunikáciu je možné odoslať túto správu na e-mail: info@olymptoy.sk.
Po prijatí správy bude kupujúci informovaný o spôsobe vybavenia reklamácie.
V prípade uznania reklamácie bude opravený alebo nový tovar zaslaný späť na náklady predávajúceho. Tovar nie je možné na reklamáciu zasielať na dobierku - toto nebude prijaté.
Rozsah záruky - predávajúci nezodpovedá za vzniknuté vady neodbornou manipuláciou, nedodržaním návodu na používanie a obsluhu a mechanickým poškodením.

Platební karty Facebook
Prevádzkované na systéme MajorShop